ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว“) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท นิวโวเทค  จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการลานจอดพาหนะของเราแก่ท่าน

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

1.2 ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ สัญชาติ ตำแหน่งงาน อาชีพ รหัสพนักงาน ตำแหน่งงาน รูปถ่าย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้านหรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นที่คล้ายคลึงกัน

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถ ยี่ห้อ และรุ่นของรถ เป็นต้น

1.4 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ ข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของเรารวมถึงวันและเวลาที่ท่านเข้าหรือออกจุดให้บริการหรือพื้นที่จอดยานพาหนะของท่าน

 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

2.1 ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contract) ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับเรา หรือเพื่อดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นในการเริ่มต้นทำสัญญาหรือเข้าทำสัญญานั้น (เช่น เพื่อให้ท่านเข้าใช้บริการลานจอดรถยนต์)

(2) เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน

(3) เพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของเรา

(4) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ หรือสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

2.2 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) ในวัตถุประสงค์ด่อไปนี้

(1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบเราเกี่ยวกับการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะของท่าน

(2) เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์ที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(3) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการปกป้องลูกค้าหรือบุคคลอื่นในพื้นที่ของเรา

2.3 ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) ในวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่ได้มอบหมายอำนาจให้แก่เรา

2.4  ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและสุขภาพ (Vital Interest)  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของผู้อื่น แล้วแต่กรณี

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ (เช่น เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปหรือเข้าใช้ลานจอดรถยนต์ของเราได้ เป็นต้น)

 

3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง บริษัทในกลุ่มและบริษัทย่อยเรา (“บริษัทในเครือ“) บริษัท อื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทาง ที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

 

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือ ขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากเราอาศัยความยินยอมของ ท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เรา นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Safeguards) มาตรการเชิงการบริหารจัดการ (Administrative Safeguards) และเชิงกายภาพ (Physical Safeguards) เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยพิจารณาดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 รวมทั้งประกาศหรือคำสั่งอื่นของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

8. การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่

 

บริษัท นิวโวเทค จำกัด
47/1 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
เบอร์โทร +662-840-4388
Email : dpo@nuevotec.co.th