1. ข้อความเบื้องต้น

 

1.1 ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจนี้  อธิบายวิธีการที่บริษัท นิวโวเทค จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”” หรือ “เรา”)  เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้รับจ้าง บุคลากร ผู้ที่มีอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และ ผู้ติดต่ออื่นๆ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ (Supplier) ผู้ขาย (Vendor)  ผู้ให้บริการและผู้รับจ้าง (Service Provider and Outsourcer)) (แต่ละรายเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”)  ซึ่งรวมถึงข้อมูลของบุคคลที่สามใดๆ ที่ท่านให้ไว้กับเราเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

1.2 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าต่อหน้า จากสถานแสดงสินค้าเพื่อจำหน่าย (Showroom) โรงงาน สถานประกอบการของเรา งานกิจกรรม ทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) หรือทางออนไลน์ผ่านทางอีเมลหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น Webpage Facebook หรือ Line) และช่องทางอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

 

1.3 เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว

 

1.4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครองและเพื่อให้มั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีการออกกฎหมายใหม่เพื่อใช้บังคับแทนเป็นครั้งคราว) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศ ที่เราเข้าไปและมุ่งหมายจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

 

1.5. โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของเราฃเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่านมีความจำเป็นหรือถูกบังคับตามกฎหมายในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต หากท่านไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันของเราแก่ท่านได้

 

1.6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ลบ และปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบและในลักษณะที่เหมาะสมถึงการปรับเปลี่ยนสำคัญที่มีต่อข้อกำหนดใดก็ตามในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (เช่น จัดส่งนโยบายที่แก้ไขให้ท่านทางอีเมล พร้อมระบุวันที่มีผลบังคับครั้งใหม่ หรือประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของเรา)

 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ จากหน่วยงานรัฐบาล หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ทั้งนี้  ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการเก็บรวบรวมมีดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านให้ไว้กับเราด้วยการสื่อสารกับเราหรือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(ก) ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น ตำแหน่ง ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทที่ท่านทำงานให้ หรือได้รับการจ้างงาน หรือที่ท่านมีหุ้นส่วน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นที่คล้ายกันที่ออกโดยรัฐบาล ลายมือชื่อ บันทึกจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลยานพาหนะ (เช่นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ และสี) ข้อมูลทางการเงิน (เช่นชื่อบัญชีและหมายเลขสมุดบัญชีธนาคาร) และเอกสารระบุตัวตนอื่น

(ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ สถานที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล Line ID และข้อมูลอื่นที่คล้ายกัน

(ค) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนาที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน เชื้อชาติในเอกสารการยืนยันตัวตน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า หรือข้อมูลการจดจำม่านตา) และประวัติอาชญากรรม

(ง) ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งยานพาหนะ และ/หรือ อุปกรณ์ และ/หรือ อุปกรณ์สื่อสาร และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลลองจิจูด/ละติจูด ตำแหน่งของเมือง และถนน)

(จ) พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ เช่น ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ยานพาหนะ พฤติกรรมการเหยียบเบรก

(ฉ) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในสัญญา แบบฟอร์ม แบบสำรวจต่าง ๆ หรือ เอกสารต่าง ๆ

 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง ตัวแทน/ผู้แทน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ค้ำประกัน พยาน หรือคู่กรณี ซึ่งรวมถึง ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือของบุคคลดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราในทุกรูปแบบ

ในการให้ข้อมูลของบุคคลที่สามแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น

แม้ว่าข้อมูลใดภายใต้ข้อ 2. อาจไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถ้ารวมกับข้อมูลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวอาจใช้ระบุตัวตนท่านได้ จึงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน ดังนั้น เราจะปฏิบัติกับข้อมูลนี้โดยใช้มาตรฐานเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากเราประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือในรูปแบบที่รวมผลข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ใช้บังคับ

 

 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย

บริษัทฯ และบุคคลที่สามที่อาจกระทำการแทนเรา อาจเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อธิบายไป โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

3.1  ฐานความยินยอม (Consent) หรือฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent)

เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องการขอความยินยอม ซึ่งได้แก่  ศาสนาที่ระบุ (ในบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน เชื้อชาติ (ในเอกสารยืนยันตัวตน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า หรือข้อมูลการจดจำม่านตา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน  ประวัติอาชญากรรม เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย และการป้องกันประโยชน์ของเรา หรือประโยชน์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ หากฐานทางกฎหมายคือความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาโดยอาศัยความยินยอมของท่านก่อนที่จะถอนความยินยอม

 

3.2  ฐานสัญญา (Contract)

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทเมื่อบริษัทร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้ และในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดำเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในเรื่องดังกล่าวเป็นรายกรณีไป เช่น

(ก) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประเมินความเหมาะสมและท่านสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการร่วมประมูล เพื่อออกคำขอใบเสนอราคา และเพื่อทำสัญญากับท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ

(ข) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อการติดต่อ ริเริ่ม หรือบริหารความสัมพันธ์เชิงสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสื่อสารกับท่านและพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เพื่อดำเนินธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น การนำส่ง การแลกเปลี่ยนและส่งคืนสินค้า การออกใบแจ้งราคาและใบเสร็จรับเงิน) และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันและ/หรือตามคำขอของพันธมิตรทางธุรกิจ

(ค) การบริหารความสัมพันธ์ เพื่อสร้างรหัสผู้ขาย เพื่อจดทะเบียนในรายชื่อ / สารบบของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริการสนับสนุน ติดตามและจัดทำบันทึก เพื่อให้บัตรเข้าออกอาคารและบัตรจอดรถแก่ท่าน และเพื่อเชิญพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมงาน / กิจกรรมต่าง ๆ

(ง) การจดทะเบียนและยืนยันตัวตน เพื่อจดทะเบียน ตรวจสอบ ระบุตัวตน และพิสูจน์ยืนยันตัวท่านหรือตัวตนของท่าน

(จ) การสื่อสารด้านการตลาด เพื่อแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเกี่ยวกับการสื่อสารด้านการตลาด กิจกรรมต่างๆ การขาย การประชาสัมพันธ์ การบอกกล่าว ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ การจัดแสดงสินค้า การจัดซื้อและการสนับสนุน กิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง

(ฉ) การดำเนินธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเก็บรักษาบันทึกภายใน การจัดการภายใน การสอบบัญชี การรายงาน การส่งหรือยื่นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายกัน

 

3.3  ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

เช่น เพื่อให้วัตถุประสงค์ให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันความเสี่ยง แก้ไขความขัดแย้ง เพื่อบันทึกและจัดการข้อพิพาท หรือเพื่อดำเนินการป้องกันอาชญากรรมหรือการทุจริต เป็นต้น

 

3.4  ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

เราใช้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามภาระผูกพันที่กฎหมายกำหนด สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายและกระบวนการภายใน และเพื่อดำเนินการตามการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่รัฐกำหนด

 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม

 

4.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในเครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายข้างต้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดเฉพาะพนักงานและ/หรือตัวแทนของ บริษัทฯ เท่านั้นโดยอาศัยพื้นฐานของความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเท่านั้น

 

4.2 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเครือข่ายของ บริษัทฯ ให้แก่บุคคลต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

(ก) ภายในกลุ่ม บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกัน และแบ่งปันบริการและระบบของพันธมิตรทางธุรกิจบางส่วนร่วมกัน ซึ่งรวมถึง บริการและระบบที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บริษัทอื่นภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มสามารถอาศัยความยินยอมที่บริษัทฯ ได้รับมาจากท่าน

(ข) พันธมิตรทางธุรกิจ เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น เพื่อประกอบธุรกิจและบริการ โดยที่พันธมิตรทางธุรกิจผู้รับข้อมูลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนบุคคลนี้

(ค) ผู้จำหน่ายและตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการที่ท่านเลือก หรืออยู่ใกล้กับท่าน เพื่อให้บริการแก่ท่าน

(ง) ผู้ให้บริการ / ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ / ผู้รับจ้างช่วง เราอาจใช้บริการของบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นในการให้บริการแทนเราหรือเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการจากภายนอกของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการวิเคราะห์หรือทำวิจัย (3) บริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์เชิงสถิติ (4) บริษัทที่ให้บริการสำรวจ (5) บริษัทที่ให้บริการการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร  (6) ผู้จัดแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาด (7) ผู้ให้บริการด้านการบริหารที่ว่าจ้างจากภายนอก  (8) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ และ (9) ผู้ให้บริการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันและผู้ให้บริการภายนอกอื่นที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของเรา

(จ) ที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งรวมถึงทนายความ ช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษี และผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา หรือการต่อสู้หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเรา

(ฉ) บุคคลที่สามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ หากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือต้องปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

(ช) โรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัย อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีฉุกเฉินเพื่อปกป้องประโยชน์ของท่าน

(ซ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระหน้าที่บุคคลที่ 3 ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจของเรา ทรัพย์สินหรือหุ้น หรือธุรกรรมที่คล้ายกัน ทั้งนี้ บุคคลที่สามในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเราจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ฌ) แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ โฆษณา และ/หรือแพลตฟอร์ม Social Media

 

4.3 ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นโปรดตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 

4.4 เว้นแต่ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่เปิดเผย ขาย จำหน่ายจ่ายโอน เช่าหรือให้เช่าซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเป็นการทำเพื่อทำได้ธุรกรรมที่มีอยู่ให้กับท่านเสร็จสมบูรณ์

 

 

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

 

5.1 บริษัทฯ  อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในกลุ่ม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่อยู่ต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ประเทศที่เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงและแต่ไม่จำกัดแค่สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำได้เมื่อได้รับความยินยอมของท่านเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าจะอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นได้ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้สามารถกระทำได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 

5.2 ในกรณีที่ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลอาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด  หากเราจะทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอเท่ากับมาตรฐานภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนให้กับบุคคลอื่นในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น

 

 

6. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

 

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและได้รับอย่างปลอดภัย เราใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค องค์กร การบริหารจัดการ และทางกายภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของเราเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข ความเสียหาย และการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ นอกจากนี้ เรายังจะตรวจสอบทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อจำเป็น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามกระบวนการและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

 

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี เราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่ท่านจะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของท่าน โดยภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อยกเว้นภายใต้บทบัญญัตินั้น ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้

 

8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือชี้แจงถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมหรือจัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามช่องทางการสื่อสารของเรา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำร้องขอ หากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 

8.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยจะต้องนำหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดง หากบริษัทฯ เห็นว่าการขอแก้ไขข้อมูลนั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอ บริษัทฯ จะปฏิเสธคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลและจะบันทึกเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องขอไว้เป็นหลักฐาน

 

8.3  สิทธิในการลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • เมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
 • เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอม และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐและเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม และบริษัทฯ ไม่สามารถคัดค้านได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำร้องขอ ดังนี้

 • การเก็บรักษาไว้เพื่อความจำเป็นในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
 • การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ ฯลฯ
 • การเก็บรักษาไว้เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามอำนาจรัฐที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย
 • การเก็บรักษาข้อมูลที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

8.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

กรณีเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ  เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลแต่การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการอื่นใดที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำร้องขอ  หากมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือ สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

8.5  สิทธิในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านหรือใช้งานจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำงานได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจสอบการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการ หรือตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิเสธการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในทางเทคนิคไม่สามารถดำเนินการได้โดยบริษัทฯ จะบันทึกเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องขอไว้เป็นหลักฐาน

 

8.6  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอห้ามมิให้บริษัทฯ  ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ หากตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าวได้
 • เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจ้าของข้อมูลไม่ได้ใช้สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ แต่เจ้าของข้อมูลให้ระงับการใช้แทน ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว หากสามารถอ้างหลักฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่เจ้าของข้อมูลขอให้เก็บรักษาไว้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิสูจน์เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลตามสิทธิ

 

8.7 สิทธิในการคัดค้าน

เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐและเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิเสธการคัดค้าน หากพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญกว่าหรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิเสธการคัดค้าน หากมีความจำเป็นในการดำเนินตามภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

ทั้งนี้  บริษัทฯ จะบันทึกเหตุผลในการปฏิเสธคำร้องขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ หากไม่เข้าข้อยกเว้นการปฏิเสธการคัดค้านบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป โดยจะแยกส่วนออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจน เมื่อเจ้าของข้อมูลได้แจ้งการคัดค้าน ให้บริษัทฯ ทราบ

 

8.8  สิทธิการได้รับแจ้งข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิจะได้รับแจ้งข้อมูล กรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลที่สาม ตามช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ

 

8.9  สิทธิในการร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) กฎหมายกำหนดให้สามารถดำเนินการได้

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อ หรือบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้

(ค) ผู้ยื่นคำร้องไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของข้อมูลหรือเป็นผู้มีอำนาจในการยื่นคำร้องขอ ดังกล่าว

(ง) คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทฯ  เป็นต้น

(จ)  คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกันหรือเนื้อหาเดียวกันซ้ำ ๆ กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น

(ฉ)  บริษัทฯ อาจกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 

อนึ่ง  บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

 

9. ติดต่อเรา

กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ามีการละเมิดการข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  หรือสอบถามข้อสงสัย  สามารถติดต่อกับเราได้ที่

 

บริษัท นิวโวเทค จำกัด
47/1 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
เบอร์โทร +662-840-4388
Email : dpo@nuevotec.co.th

Privacy Notice for Business Partner

 

1. General Provisions

 

1.1 This Privacy Notice for Business Partner has prepared by Nuevotec Company Limited (hereinafter referred to as “company”, “we”, “us”, or “our”), to explain about  the collection, use, disclosure and/or transferring of personal data of employees, contractors, staffs, authorized persons, directors, shareholders, and other visitors (hereinafter referred to as “you” or “your”), who are our business partner, for instance, supplier, vendor, service provider and outsourcer (each party referred to as “business partner”), as well as any information of third party submitting to us to protect the privacy of your personal data.

 

1.2 This Privacy Notice applies to online and offline communication, where we collect your personal data whether directly from showroom, factory, our establishment, event, or by telephone, call center, or via email or social media (such as Webpage, Facebook or Line) and other platforms related to our business operations.

 

1.3 For the purpose of this Privacy Notice, “Personal data” means personal information or identifiable information as defined in the applicable law. It also includes general data and sensitive data.

 

1.4. The Company is committed to ensure that your privacy will be protected, and the processing of your personal data will be in accordance with the applicable laws and regulations as well as subordinate laws issued thereunder, including but not limited to any amendments which may be made thereto, to protect personal data in the countries where we carry out our business. The company hereby declare that we will collect, use, retain, disclose, and transfer to a foreign country as stipulated in this Privacy Notice only.

 

1.5. Please read this Privacy Notice carefully to understand our practices regarding your personal data and how we process it. Where it is required by the laws on business relationship, your personal data that we possess or may be made thereto, will be enforce in accordance with the laws. In the case that you do not agree to provide such information, we will be unable to perform our duties or obligations to you.

 

1.6. The company reserves the right, at its sole discretion, to modify, amend, delete, and update this Privacy Notice from time to time. Any changes to the terms of this Privacy Notice (for example, by emailing the policy revised to you with a new effective date or information of such changes on our website), the company will endeavor to notify you appropriately for any significant changes.

 

 

2. Collected your Personal Data

We may collect or obtain your personal data, whether directly or indirectly from you, either from other sources or government agencies or other public sources. The example of personal data that may be collected include:

 

2.1 “Personal Data” means any information given to us by our communication or any data collected by the company from you, including but not limited to:

(a) Personal information, such as, title, first-name, surname, sex, age, date of birth, nationality, family status, photograph, job descriptions (for example, title, categories of goods and services, the company that you work for, the company employs  you, the company that you are a partner), copy of identification card, copy of passport, copy of house registration, copy of work permit, or identified documents issued by the government, signature, recording from CCTV, vehicles information (for example. copy of vehicles registration, vehicle registration number, vehicles brand and color), financial information (for example, account name and account number), and other identified documents.

(b) Contact information, such as phone number, fax number, address, workplace, Line ID and others similar information.

(c) Sensitive data, such as, religious stated in the identification card, nationality in identified documents, biometric information (for example, fingerprint, face ID, or iris recognition data), and criminal record.

(d) Geography data, such as, location of vehicle and/or devices and/or communication devices and/or electronics devices (including longitude/latitude information, city location and road).

(e) Driving behavior, such as, speed of vehicle, brake pedal behavior.

(f) Other information collected, used, disclosed and/or transferred to a foreign country, and the personal data relating to the relationship between us and our business partner, such as, information provided in the contract, form, survey, or other documents.

 

2.2 Personal data of others, such as, emergency contact person, reference person, representative/agent, beneficiary, other drivers, guarantor, witness, or party, including but not limited to e-mail, address and phone number/cellphone number of such person and any other information of relevant person provided to us in every form.

In providing third party’s information to us, you hereby certify and guarantee that you have an authority to do so and also allow us to use such personal data in accordance with this Privacy Policy. Additionally, you are obligated those persons to notify of this Privacy Notice and/or obtain their consent, if it is necessary.

Although information under Article 2 may not be the personal data, such information may be used to identify yourself when compiles with other information or personal data of related to persons. Therefore, we will treat this information in the same standards as your personal data. We on the other hand process unidentifiable data or in aggregate form that is unidentified yourself, in which case this Privacy Notice will not be applied.

 

 

3. Processing of Personal Data and Lawful Basis

The company and third party who act on our behalf, may collect, use, retain, disclose and/or transfer to a foreign country your personal as described therein, on the ground of legal basis for the following purposes:

 

3.1 Consent Basis or Explicit Consent Basis

To collect, use, retain, disclose and/or transfer ]sensitive personal data to a foreign country for the purposes as provided herein, where it is required by law, i.e., religious beliefs (on identification card) for verification purposes, race (on identity verification) for verification purposes, biometric data (e.g., fingerprints, face ID, or iris recognition data) for verification purposes, criminal records for the security, safety and protection of our or third party’s interest purposes, if they are on the basis of consent, you have the right to withdraw your consent subject to the conditions as set forth in this Privacy Notice and under applicable law. However, your withdrawal of consent shall not affect to the lawfulness of collection, use and/or disclosure of personal data obtained by us on the basis of your consent prior to your withdrawal of consent.

 

3.2 Contract Basis

If the Company is required to collect your personal data as required by law or to enter into or perform an obligation under a contract with the company, you yet fail to provide such personal data to the Company where is requested by the Company. The company may not be able carrying out the purposes stated above. In the case that the company is moreover obliged to obtain your consent carrying out activities in which the collection, use or disclosure of your personal data, the company will request your consent in such matters on a case-by-case basis, for example:

(a) For procurement and the selection of business partners: To evaluate the suitability, your qualification, and its business partner and to facilitate to attend in the bidding, to issue a request for a quotation and to enter a contract with you and business partners.

(b) For business purposes: To communicate, initiate, or manage the contractual relationship with business partners and to communicate with you and business partners concerning goods and/or services, to carry out transaction executed by business partner (such as, delivery, exchange, and return goods, issuing bill and receipt) and to comply with any obligations and/or request of business partners.

(c) Relationship management: To create seller code, to register in the lists / lists of business partner, to support, follow up and record, to issue you a carpark card, and to invite business partner to attend events/activities.

(d) Registration and verification: To register, investigate, identify, and verify your identification.

(e) Marketing communications: To inform you about marketing communications, events, sales, public relations, notices, news, promotions, special offers, trade shows, purchasing and support, special events and direct marketing

(f) Business operations: To comply with internal record requirements, internal management, auditing, reporting, submitting, or filing data, data processing, or other similar activities.

(g) Safety: To ensure safety, prevent the risk, resolve a conflict, record, and manage disputes, act in preventing crime or corruption.

(h) Compliance with the law: To process your personal data in accordance with the obligations required by law, right, and duties under applicable law, including but not limited to, the laws outside your country of residence, to assess compliance with applicable laws, rules, regulations, and internal policies and procedures, and to execute the investigation stipulated by the government officials.

 

3.3 Legitimate Interest Basis

For example, with the purpose of ensuring safety, risk prevention, conflict resolution, recording, and dispute management, acting in preventing crime or corruption etc.

 

3.4 Legal Obligation Basis

In order to evaluate compliance with applicable laws, rules, regulations, and internal policies and procedures, and to execute the investigation stipulated by the government officials, we process your personal data on the ground of legal obligation basis where is required by law, right and duties under applicable law as well as the laws of other countries.

 

 

4. Disclosure of Personal Data to Others

 

4.1 We may disclose your personal data complying with the purposes and the rules prescribed by the laws. We will take any steps to ensure that the access of your personal data is restricted to our employees and/or our representatives only, based on need-to-know basis.

 

4.2 In addition, we may disclose our personal data to the following persons, under the purposes provided herein:

(a) Our affiliates: Parent company and affiliated company. Our company is one of the groups of companies and shares the services and some of business partners systems, therefore, we may need to transfer your personal data or obtain your consent allowing our affiliates to access your personal data in accordance with the purposes in this Privacy Notice. Our affiliates will accordingly access your personal data owing to the consent basis given by you.

(b) Business partners: We may transfer your personal data to other our business partners, in order to carry out a business and provide a service. The recipient business partners agreed to retain your personal data in the same manner as stated in this Privacy Notice.

(c) Vendors and Sales Representatives appointed from time to time: The company may disclose your personal data with an authorized dealer, following your request or staying near your location to provide a service.

(d) Contractors/ Service providers/ sub-contractors:  We may use the services of the companies, representatives or others hired by the company to perform the services on the behalf of us or to support our business relationship. In addition, we may disclose your personal data to such persons, including but not limited to, (1) service providers for information technology and information technological companies (2) data recording services and research services (3) statistical analysis services (4) survey services (5) marketing, advertising, materials, design, creative and communication services (6) campaign event and marketing organizers (7) outsource administrative services (8) storage and cloud services, and (9) any other similar or other service providers supporting the company’s business operations

(e) External advisors of the company, such as lawyers, specialized technicians, tax consultants, and auditors who support our business or defense or exercise of legal claims.

(f) Third parties required by law: In some cases, we may need to disclose or share your personal data in accordance with the laws or regulations, law enforcement agencies (e.g., Department of Land and Transport, Revenue Department, Consumer Protection Board), courts, law enforcement officials, governmental agencies, or other third parties in the event that it is necessary to comply with the laws or regulations, to protect our rights, third party rights or the safety of persons, or to detect, prevent, or resolve in the issues of fraud, security or safety.

(g)  Hospital and rescue: Your personal data may be disclosed in an emergency to protect your interest.

(h) Assignee of rights and/or obligations: The third party as an assignee in the event of business rehabilitation, mergers, acquisitions, business transfers whether in part or in whole, sales, purchase, joint ventures, sales of all or part of our business, or property or stock, the third party as an assignee agrees to comply with this Privacy Notice to protect your personal information.

(i) Other sources that are available publicly, such as, websites, advertisements, and/or social media platforms.

 

4.3 Subject to the applicable law, the company shall not be liable whatsoever arising from the use of your personal data by third parties. Therefore, please check the privacy notice of such third parties to understand how they use your personal data.

 

4.4 Unless otherwise provided herein, we shall not disclose, sell, distribute, transfer, or lease your personal data to third parties, unless the permission given by you or to complete the remaining transactions.

 

 

5. International Transfers of your Personal Data

 

5.1 We may transfer your personal data collected from you to related to companies or our affiliated companies to fulfil the purposes provided herein. We may necessarily disclose your personal data to third party that are outside of Thailand, according to the purposes in this Privacy Notice. The company received your personal data may be located at United States of America or Japan. Such disclosure may only be done by obtaining your consent, unless there are any other compelling legitimate grounds (e.g., to fulfil the contract terms between us and other persons for your benefit) as permitted by applicable laws.

 

5.2 In the case that your Personal Data is transferred to destination countries where the standard of protection available is not sufficient under the applicable laws on data protection in Thailand, we will take steps necessary to protect the Personal Data transferred to other persons internationally to reach the same level of protection as providing by us with respect to your Personal Data, and in compliance with the applicable laws on data protection which become  effective at that time.

 

 

6. Retention Period for your Personal Data

We will retain your personal data for a period as reasonably necessary to use following the purposes of collection provided herein. In the case that the legal or disciplinary action is executing, furthermore, your personal data may be retained until such processing is completed. This shall include the necessary length of period to file an appeal thereafter, your personal data will accordingly be deleted or archived as permitted by applicable law.

 

 

7. Security for your Personal Data

The Company furnishes the security measures to keep all personal data collected and obtained securely. We have used the technical, organizational, administrative, and physical security measures to protect and prevent your personal data in our systems from accidental loss, access, use, alteration, modification, damage, and deletion negligently, unlawfully or unauthorizedly. Additionally, we will review such measures where is necessary or where there is a change of technology. To retain your personal data appropriately and efficiently, we will implement our security and preventive measures strictly to prevent unauthorized access after we receive your personal data.

 

 

8. The Rights of Data Subject

In some cases, we may request you to identify yourself before exercising your rights as a data subject.  In this regard, for your privacy and security, you can exercise your rights under the laws on Personal Data Protection and its exceptions as follows:

 

8.1 Right to access

The data subject can submit a request for personal data accessing or a request to clarify the acquisition of personal data, that the data subject has not given a consent. The Company will prepare or make a copy of the personal data and related information throughout our communication channels. But all these, the company is entitled to refuse such a request, where is required by the law, court order or the access of such personal data may cause damage to the right and freedom of others.

 

8.2 Right to rectification

The data subject can submit a request to rectify the personal data to be accurate and up-to-date and not misleading, where the evidence or relevant documents must be presented. If the company considers that such request is non-reasonable, the company will reject the request and record the reason of such refusal as an evidence.

 

8.3  Right to deletion, destruction, or de-identification

The data subject can submit a request for deletion, destruction, or de-identification of the data subject to the company and the request will be proceeded under the following conditions:

 • Where is not necessary to retain the personal data according to the purposes provided.
 • The withdrawal of consent is made by a data subject and the company has no legal authority to collect, use or disclose personal data.
 • The data subject objects to the collection, use or disclosure of personal data for the performance of public tasks and legitimate interests, and it cannot be objected by the company.
 • Personal information is collected, used, or disclosed unlawfully.

However, the company is entitled to reject the request of data subject as follows:

 • Retention for the necessity of freedom of expression.
 • Retention for the purpose of historical documentation, archives, etc.
 • Retention for carrying out the tasks for public interest of the company or complying with state powers that the company is appointed.
 • Retention of necessary information to perform legal obligation with the purpose of preventive medicine, occupational medicine, a benefit of public health and others as stated by law.
 • For establishment of legal claims, compliance or exercise of legal claims, raising the defense of legal claims or compliance with the law.

 

8.4 Right to withdraw consent

In the event consent given to the company by data subject, the data subject may submit a request for withdrawal that consent. The Company will proceed pursuing to that request and it shall not affect to any other actions taken prior to the exercising of the right to withdraw. Nevertheless, the company has the right to refuse continuing such request; provided that, there is a restriction on the right to withdraw by law or contract providing a benefit to the data subject.

 

8.5  Right to data portability

The data subject can submit a request to obtain or transfer his/her personal data to another data controller in an electronic format that can be read or used from automatic device, including the right to verify the transferring of such personal data under the following conditions:

 • Must be the personal data obtained a consent by the data subject for collection, use, or disclosure of personal data.
 • Collecting, using, or disclosing of personal data for the purpose of providing a service or pursuing to the contract between the data subject and the company.

In addition, the company will refuse to data portability if it is necessary for public interests, legal obligations, breaches of the rights or liberties of others, or it technically cannot be operated by the company. The reason of such refusing will be recorded as evidence thereafter.

 

8.6  Right to restriction

The data subject can submit a request to restrict the company from using of personal data subject to the following conditions:

 • The company is in the process If it can be verified that such data is accurate and complete, the Company can reject the request.
 • When the personal data is unlawfully collected, used, or disclosed and the data subject does not exercise his/her right to delete, destroy or de-identified, the data subject otherwise request to suspend that use. The company may reject such request if it can provide others legal evidence for the collection, use or disclosure of personal data.
 • Where there is not necessary to retain that personal data, the data subject yet asks to retain it for the establishment of legal rights, compliance with, exercising or raising a legal claim.
 • The company is in the process of proving the right to reject of the data subject’s request subject to the rights.

 

8.7 Right to object

The data subject can submit a request to object to the collection, use or disclosure of personal data subject to the following conditions:

 • For the performance of public task and for the legitimate interest, the Company will reject any objection if it is proved that there are more important legitimate grounds or for the establishment, compliance with, exercising or raising a legal claim.
 • For the purpose of scientific and history research. The company will reject any objection if it is necessary to carry out the tasks for the public interests of the company.

However, the company will record the reason of such refusing as an evidence.
If the refusal of objection is not met an exception, the company will not continue to collect, use, or disclose that personal data. It is explicitly separated from other information when the data subject has notified the objection to the Company.

 

8.8  Right to be informed

The data subject has the right to be informed of the information in the event that the company has received an information directly from the data subject or obtained it from a third party throughout the company’s communication channels.

 

8.9  Right to lodge a complaint

The data subject has the right to lodge a complaint in the event that a data controller, data processor, employee or service provider for data processor violates or fails to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562.

In addition, the company reserves the right to reject the request in the following cases:

(a) It is permitted by the law to carry out;

(b) Personal data is anonymized or is unidentified the data subject;

(c) The requester does not provide an evidence identifying that he/she a data subject or is authorized to submit such request;

(d) Such request is unreasonable, for example, in the event that the requester does not have authority or does not submit his/her personal data to the company, etc;

(e) Such request is a redundant request, for example, a request of the same request/content repeatedly without justifiable reason;

(f) The Company may determine an expense/ a fee for the processing of request in accordance with the rules prescribed by the Company.

 

In addition, the Company may need to request certain information from you in order to verify your identity and ensure your right to access personal information. (or to exercise any other rights) in order to comply with security measures that will ensure that your personal information will not be disclosed to persons who do not have the right to access such information

 

The Company may request some certain information from you to verify your identity and ensure your right to access personal data (or to exercise any other rights) to observe the security measures ensuring that your personal data will not be disclosed to any person, who is not entitled to access such information

 

The Company will endeavor responding to all legitimate requests within 30 days. In some cases, the Company may take more than 30 days if your request is complicated, or you are submitting more than a request. Following to such event, the Company will notify and keep you posted the status of your request at all the times.

 

 

9. Contact Us

If the violation of personal data protection, the complaint, or the exercising of data subject under this notice or the Personal Data Protection Act B.E. 2562 has been occurred, or in case you have any concerns or questions regarding this notice, you may contact the company using the contact information provided below:

 

 

Nuevotec Co.,Ltd.

47/1 Moo 6 Phuthamonthon Sai 4 Rd., Krathumlom, Samphran Nakhonpathom 73220 Thailand

Tel :  +662-840-4388

Email : dpo@nuevotec.co.th