เอนไซม์

สำหรับย่อยวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทธัญพืช มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น
Pack size : Bag 12, 20 Kg
Origin : Spain