สารเพิ่มความหวาน

มีให้เลือกหลายชนิดและสามารถเลือกความหวานให้หลายระดับ มีความคงตัวและกระจายตัวได้ดีในอาหารสัตว์
Pack size : Bag 12, 20 Kg