วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
ผู้มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีกว่าให้กับลูกค้าด้วยความจริงใจ

พันธกิจ
ทำธุรกิจโดยมุ่งหวังที่จะสานต่อการการค้าระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้าของนิวโวเทค โดยมอบสารปรุงแต่งและสารเสริมอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้

กับทุกอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการผลิตอาหาร

สัตว์ภายในประเทศให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ที่ปลอดภัยเพื่อร่วมพัฒนา

ภาคการปศุสัตว์ไทย และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัยของโลก