วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
ผู้สร้างคุณค่าแก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

พันธกิจ
บริษัท นิวโวเทค จำกัด มีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านธุรกิจวัตถุเจือปนและสารปรุงแต่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย และมีคุณค่าด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมบริการที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ และบริการแก่กลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรมดังกล่าว