รากฐานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

รากฐานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

บริษัท นิวโวเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงที่ดีมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น ก็ด้วยรากฐานที่มั่นคง 3 ประการ คือ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทีมงานที่ทุ่มเท และจริยธรรมที่ดีทางธุรกิจ จากจุดเริ่มของวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นธุรกิจอาหารสัตว์ เป็นธุรกิจที่ต่อยอดไปได้ไกล เพราะอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนั้นมาจากเนื้อสัตว์ที่ดี โดยการได้มาซึ่งเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สัตว์ต้องได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์ และมีคุณภาพเฉกเช่นเดียวกัน ปัจจัยที่ 2 คือทีมงานมืออาชีพที่ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์ และปัจจัยที่ 3 คือ จริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยคือรากฐานสำคัญที่นำพาความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่องค์กร