บริษัท นิวโวเทค จำกัด

ต่อยอดความสำเร็จจากระดับองค์กรสู่สากล

จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้มาตรฐานสากล อาทิ ISO9001:2015, FSSC 22000, GMP และ HACCP ทำให้บริษัท นิวโวเทค จำกัด นำพาองค์กรไปสู่การยอมรับในระดับสากล และได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำในหลายประเทศ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตสินค้าประเภทกลิ่น สารหวาน และแร่ธาตุ จากธรรมชาติที่ได้คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อสัตว์ รวมถึงการรับจ้างผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในวันนี้บริษัท นิวโวเทค จำกัด พร้อมที่จะก้าวสู่การทำหน้าที่ดูแลบริการและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคการปศุสัตว์ไทย ให้ประเทศไทยได้ก้าวเป็นผู้นำในการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัยของโลก