Safety . Health . Innovation . Sustainability
Safety . Health . Innovation . Sustainability

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สารเพิ่มคุณภาพไข่

สารเพิ่มคุณภาพไข่

สารเพิ่มคุณภาพไข่ ทำให้ไข่เก็บได้นานขึ้น เพิ่มค่าความสดของไข่ เพิ่มความหนาของเปลือกไข่ และทำให้ไข่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
expand_less