Safety . Health . Innovation . Sustainability
Safety . Health . Innovation . Sustainability

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

โพรไบโอติค

โพรไบโอติค

โพรไบโอติค มีสัดส่วนของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ดีที่สุด สำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโต กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ควบคุมสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ช่วยปรับสุขภาวะของสัตว์ รวมถึงการปลดปล่อยแอมโมเนีย มีให้เลือกทั้งแบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ
expand_less