แร่ธาตุเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยบำรุงสุขภาพของสัตว์ ทำให้เติบโตอย่างเต็มที่ และแข็งแรง และช่วยในการสร้างเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกาย

แร่ธาตุเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยบำรุงสุขภาพของสัตว์ ทำให้เติบโตอย่างเต็มที่ และแข็งแรง และช่วยในการสร้างเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกาย

แร่ธ่าตุมีหลายชนิดด้วยการทำงานที่แตกต่างกันจึงเลือกใช้ให้เหมาะสม

เมื่อสุขภาพสัตว์สมบูรณ์ก็จะช่วยเพิ่มมูลค้าให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์อีกด้วย อาทิเช่น

  • COPPER CHELATE
  • ZINC CHELATE
  • FERROUS CHELATE
  • MANGGANESE CHELATE