การสัมมนาในหัวข้อ “ N-Synergy for Antibiotics Alternative ” การใช้สารเสริมฤทธิ์จากธรรมชาติเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ
โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ จากภาควิชาสัตวบาล ม.เกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Animal Nutrition จากยุโรป มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Feed Additives ที่มีอิทธิพลต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและสมองของสัตว์ พร้อมกับแนวโน้มการใช้ Feed Additives ในอนาคต "ชมภาพบรรยากาศกันเลยจ้า"