Safety . Health . Innovation . Sustainability
Safety . Health . Innovation . Sustainability

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วิสัยทัศน์, พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

     ผู้มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีกว่าให้กับลูกค้าด้วยความจริงใจ

พันธกิจ

     ทำธุรกิจโดยมุ่งหวังที่จะสานต่อการการค้าระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้าของนิวโวเทค โดยมอบสารปรุงแต่งและสารเสริมอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้กับทุกอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ที่ปลอดภัย เพื่อร่วมพัฒนาภาคการปศุสัตว์ไทย และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัยของโลก

expand_less