เชื้อสโมเนลล่า แบคทีเรียชนิดก่อโรค

การผลิตปศุสัตว์ไทยได้รับผลกระทบจากเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคหลายชนิด เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศที่ร้อนชื้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย รวมทั้งการขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บโรงเรือนที่ถูกต้อง

ดังนั้นการเสริมสารป้องกันเชื้อแบคทีเรียจึงมีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายได้

  • ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตจากกรดอินทรีย์และเกลือของกรออินทรีย์
  • ผ่านขบวนการผลิตที่ทันสมัยและเครื่องมือควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพ
  • สามารถป้องกัยเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าการใช้กรดอินทรีย์อย่างเดียว
  • คงสภาวะการออกฤทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา
  • ไม่มีผลต่อความน่ากินของอาหาร

กัดกร่อนโลหะต่ำ